Souhlas se zpracováním osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Základní informace

 Spolek České sportovní lezení z.s., se sídlem Oldřichova 264/11, Praha 2, IČ: 05663148,  jako správce osobních údajů, vynakládá veškeré úsilí, aby chránil soukromí všech osob registrovaných v databázi BoulderZávodů a garantuje důvěrné zacházení se všemi osobními údaji, které zpracovává. 

Pro účely tohoto dokumentu se následujícími pojmy rozumí:

Uživatelem osoba (dospělý, včetně rodiče, a dítě), která je zaregistrovaná v databázi BoulderZávodů.

Zpracování všech získaných osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „nařízení“) a souvisejícími právními předpisy.

Souhlas uživatele

Uživatel zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“, v rámci procesu registrace/přihlášení na závod, uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a za podmínek níže uvedených.

Na základě souhlasu uděleného v registračním formuláři zpracovává spolek České sportovní lezení z.s. následující osobní údaje uživatelů: jméno a příjmení, emailová adresa, telefon a datum narození. 

Uživatel udělením výše uvedeného souhlasu vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely pořádání BoulderZávodů. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován na dobu 15-ti let ode dne jeho poskytnutí.

 Práva uživatelů

Uživatel je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to prostřednictvím emailu nebo telefonicky na níže uvedených kontaktech.

Uživatel je oprávněn požadovat přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování, dále má uživatel právo na přenositelnost osobních údajů. Uživatel může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné, nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Uživatel může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.

České sportovní lezení z.s. si dovoluje informovat uživatele, že jeho výše uvedené osobní údaje mohou být předávány dalším příjemcům – zpracovatelům, kteří jménem správce zpracovávají osobní údaje uživatelů (např. v souvislosti s poskytováním technické podpory, poradenství, zabezpečení majetku správce apod.). České sportovní lezení z.s. sdělí uživateli na požádání totožnost příjemců, jimž byly osobní údaje předány.

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou uživateli zodpovězeny telefonicky na tel. č. +420602255638 nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese info@ceskelezeni.cz.

Jiří Žák
předseda

Partneři projektů

Copyright © 2020 České Sportovní Lezení. by Media Heroes s.r.o.